آیا انرژی همیشه حفظ می شود؟

آیا انرژی هیچگاه از بین نمی رود؟ امکان دارد انرژی نابود شود؟ ویدئوی بالا را از دست ندهید