بال‌ چگونه باعث پرواز می شود؟

بال چگونه می تواند منجر به پرواز شود؟ ویدئوی بالا می تواند توضیحی برای آن باشد