کشف امواج گرانشی شاهدی بر تورم کهکشان‌ها است!

کشف امواج گرانشی چه کمکی به جهان‌بینی ما کرده است؟ تورم کهکشان ها از امواج گرانشی ناشی می شود؟