روش FOIL و بررسی آن در ریاضی چگونه است؟

روش فویل چیست؟ در ریاضی چه کاربردی دارد؟ ویدئوی کوتاه بالا یک معرفی مختصر از آن را ارائه می دهد