آزمایش جذاب با آّب و صوت

در این ویدئو یک آزمایش جذاب با آب و صوت انجام می شود.توصیه می کنیم که آن را از دست ندهید