علی سلوکی
حل تست از فصل 1 و 2 شیمی 3
علی سلوکی
محمد نورانی
سبک شناسی قرن 12 و 13 -دوره ی بازگشت و بیداری از علوم وفنون ادبی3
محمد نورانی
محمد نورانی
جناس -سجع-واج آرایی-واژه آرایی از علوم و فنون ادبی 1 دهم انسانی
محمد نورانی
محمد رضایی بقا
درس چهارم - آیندهٔ روشن از دین و زندگی 1 دهم
محمد رضایی بقا
امیر حسین اسلامی
لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
امیر حسین اسلامی
امیر حسین اسلامی
نیرو های بین مولکولی از فیزیک 1 دهم
امیر حسین اسلامی