1339

دبیر : مهدی ملا رمضانی

در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین مهدی ملارمضانی مبحث مربوط به همایش جمع بندی دیفرانسیل بخش اول را تدریس می کند