1236

دبیر : امیر زراندوز

در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین امیر زراندوز مبحث مربوط به همایش جمع بندی از ریاضی انسانی را تدریس می کند