همایش های جمع بندی کنکور
همایش حسن وسکری - دوشنبه 11 دی 1396
بازدید : 9067
مدرس : حسن وسکری
بازدید : 4511
مدرس : حسن وسکری
بازدید : 2620
مدرس : حسن وسکری
همایش محمد جواد محسنی - چهارشنبه 31 خرداد 1396
بازدید : 3006
مدرس : محمد جواد محسنی
بازدید : 1734
مدرس : محمد جواد محسنی
بازدید : 1123
مدرس : محمد جواد محسنی
همایش مرتضی منشاری - جمعه 11 تیر 1395
بازدید : 4597
مدرس : مرتضی منشاری
بازدید : 1290
مدرس : مرتضی منشاری
بازدید : 1105
مدرس : مرتضی منشاری
بازدید : 936
مدرس : مرتضی منشاری
همایش محسن اصغری - چهارشنبه 2 تیر 1395
بازدید : 10802
مدرس : محسن اصغری
بازدید : 1868
مدرس : محسن اصغری
بازدید : 1344
مدرس : محسن اصغری