همایش های جمع بندی کنکور
همایش حسن وسکری - دوشنبه 11 دی 1396
بازدید : 9234
مدرس : حسن وسکری
بازدید : 4576
مدرس : حسن وسکری
بازدید : 2689
مدرس : حسن وسکری
همایش محمد جواد محسنی - چهارشنبه 31 خرداد 1396
بازدید : 3058
مدرس : محمد جواد محسنی
بازدید : 1747
مدرس : محمد جواد محسنی
بازدید : 1140
مدرس : محمد جواد محسنی
همایش مرتضی منشاری - جمعه 11 تیر 1395
بازدید : 4635
مدرس : مرتضی منشاری
بازدید : 1299
مدرس : مرتضی منشاری
بازدید : 1116
مدرس : مرتضی منشاری
بازدید : 949
مدرس : مرتضی منشاری
همایش محسن اصغری - چهارشنبه 2 تیر 1395
بازدید : 10828
مدرس : محسن اصغری
بازدید : 1876
مدرس : محسن اصغری
بازدید : 1355
مدرس : محسن اصغری