همایش های جمع بندی کنکور
همایش محمد جواد محسنی - سه شنبه 15 خرداد 1397
بازدید : 5269
مدرس : محمد جواد محسنی
بازدید : 2281
مدرس : محمد جواد محسنی
همایش امیر زراندوز - یکشنبه 13 خرداد 1397
بازدید : 1370
مدرس : امیر زراندوز
بازدید : 785
مدرس : امیر زراندوز
همایش عباس اسدی - سه شنبه 8 خرداد 1397
بازدید : 2337
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 1686
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 1887
مدرس : عباس اسدی
همایش عزیز الله علی اصغری - سه شنبه 8 خرداد 1397
بازدید : 1198
مدرس : عزیز الله علی اصغری
بازدید : 1565
مدرس : عزیز الله علی اصغری