همایش های جمع بندی کنکور
همایش محمد جواد محسنی - سه شنبه 15 خرداد 1397
بازدید : 6294
مدرس : محمد جواد محسنی
بازدید : 2598
مدرس : محمد جواد محسنی
همایش امیر زراندوز - یکشنبه 13 خرداد 1397
بازدید : 1589
مدرس : امیر زراندوز
بازدید : 826
مدرس : امیر زراندوز
همایش عباس اسدی - سه شنبه 8 خرداد 1397
بازدید : 1210
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 685
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 1198
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 2444
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 1740
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 2046
مدرس : عباس اسدی
همایش عزیز الله علی اصغری - سه شنبه 8 خرداد 1397
بازدید : 1430
مدرس : عزیز الله علی اصغری
بازدید : 1730
مدرس : عزیز الله علی اصغری
همایش محسن توکلی - دوشنبه 18 دی 1396
بازدید : 723
مدرس : محسن توکلی
بازدید : 469
مدرس : محسن توکلی
بازدید : 396
مدرس : محسن توکلی
همایش حسین اسفینی - دوشنبه 11 دی 1396
بازدید : 4853
مدرس : حسین اسفینی
بازدید : 2521
مدرس : حسین اسفینی
بازدید : 1590
مدرس : حسین اسفینی
بازدید : 2286
مدرس : حسین اسفینی
همایش فرشاد مهر افشان - چهارشنبه 26 خرداد 1395
بازدید : 17977
مدرس : فرشاد مهر افشان
بازدید : 2522
مدرس : فرشاد مهر افشان
بازدید : 2045
مدرس : فرشاد مهر افشان
بازدید : 2062
مدرس : فرشاد مهر افشان