همایش های جمع بندی کنکور
همایش محمد جواد محسنی - سه شنبه 15 خرداد 1397
بازدید : 6554
مدرس : محمد جواد محسنی
بازدید : 2674
مدرس : محمد جواد محسنی
همایش امیر زراندوز - یکشنبه 13 خرداد 1397
بازدید : 1616
مدرس : امیر زراندوز
بازدید : 838
مدرس : امیر زراندوز
همایش عباس اسدی - سه شنبه 8 خرداد 1397
بازدید : 1225
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 699
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 1248
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 2456
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 1752
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 2062
مدرس : عباس اسدی
همایش عزیز الله علی اصغری - سه شنبه 8 خرداد 1397
بازدید : 1455
مدرس : عزیز الله علی اصغری
بازدید : 1752
مدرس : عزیز الله علی اصغری
همایش محسن توکلی - دوشنبه 18 دی 1396
بازدید : 747
مدرس : محسن توکلی
بازدید : 474
مدرس : محسن توکلی
بازدید : 402
مدرس : محسن توکلی
همایش حسین اسفینی - دوشنبه 11 دی 1396
بازدید : 4883
مدرس : حسین اسفینی
بازدید : 2537
مدرس : حسین اسفینی
بازدید : 1594
مدرس : حسین اسفینی
بازدید : 2381
مدرس : حسین اسفینی
همایش فرشاد مهر افشان - چهارشنبه 26 خرداد 1395
بازدید : 18006
مدرس : فرشاد مهر افشان
بازدید : 2540
مدرس : فرشاد مهر افشان
بازدید : 2054
مدرس : فرشاد مهر افشان
بازدید : 2125
مدرس : فرشاد مهر افشان