درس زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

دریای کرانه ناپدید/ من اینهمه نیستم

رباعی و دو بیتی دیروز و امروز

گویی بط سفید جامه به صابون زده است

زندگینامه/ چندحکایت از اسرارالتوحید

صدای پای آب / پیش از تو