درس تاریخ‌3 بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث تاریخ‌3

درس دوم-ایران وجهان در آستانه دوره معاصر

درس سوم-سیاست و حکومت در عصر قاجار(از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه)

درس چهارم-اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار

درس پنجم-انقلاب مشروطه ايران

درس ششم-جنگ جهاني اول و ايران

درس اول-تاریخ نگاری و گونه های منابع دوره معاصر