درس فارسی هشتم بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث فارسی هشتم

نوجوان باهوش، آشپز زاده وزیر، گریه امیر

قلم سحر آمیز، 2 نامه / نام خوش بو

یاد حسین (ع) / شوق آموختن

پرنده آزادی، کودکان سنگ

راه خوشبختی / آن سوی پنجره