درس فیزیک 3 بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث فیزیک 3

فصل سوم-نوسان و امواج

فصل اول-حرکت بر خط راست