درس شیمی 3 بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث شیمی 3

فصل اول- مولکول ها در خدمت تندرستی

فصل دوم- آسایش و رفاه در سایه شیمی