درس زیست شناسی3 بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث زیست شناسی3

فصل دوم-جریان اطلاعات در یاخته

فصل سوم-انتقال اطلاعات در نسل ها

فصل چهارم-تغییر در اطلاعات وراثتی

فصل پنجم-از ماده به انرژی

فصل ششم-از انرژی به ماده