درس فارسی نهم بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث فارسی نهم

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/سفر

مثل آیینه ، کار و شایستگی / باغبان نیک اندیش

هم زیستی با مام میهن / دوراندیشی

پیام آور رحمت / سیرت سلمان

آشنای غریبان / میلاد گل

پیدای پنهان / قدر تو افزون از ملایک