درس منطق دهم انسانی و سوم انسانى بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث منطق دهم انسانی و سوم انسانى