درس جامعه شناسی 2 يازدهم بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث جامعه شناسی 2 يازدهم

فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی