درس زبان فارسی 3 سوم انسانى بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث زبان فارسی 3 سوم انسانى

نمایش نامه - فیلم نامه

واژه و واژگان در زبان

بازگردانی، بازنویسی، بازآفرینی