درس فیزیک 2 يازدهم تجربي بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث فیزیک 2 يازدهم تجربي

جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم

مغناطيس و القای الکترو مغناطیسی