درس هندسه3 بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث هندسه3

فصل اول-ماتریس و کاربردها

فصل دوم-آشنایی با مقاطع مخروطی