درس ریاضیات گسسته بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث ریاضیات گسسته

فصل اول-آشنایی با نظریۀ اعداد

فصل دوم-گراف و مدل سازی