18806
فیلم سه دقیقه ای و کوتاه درسی

4126
فیلم تدریس کامل مبحث

2156
پاورپوینت درسی

405
دبیر

فیلم های کتاب درسی

دوازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه344
 • فیلم تدریس کامل86
 • پاورپوینت درسی78
 • خلاصه درس0
 • دبیران16
دوازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه459
 • فیلم تدریس کامل139
 • پاورپوینت درسی121
 • خلاصه درس0
 • دبیران23
دوازدهم انساني
 • فیلم کوتاه133
 • فیلم تدریس کامل32
 • پاورپوینت درسی108
 • خلاصه درس0
 • دبیران11
هنر
 • فیلم کوتاه28
 • فیلم تدریس کامل24
 • پاورپوینت درسی0
 • خلاصه درس0
 • دبیران2
يازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه708
 • فیلم تدریس کامل106
 • پاورپوینت درسی168
 • خلاصه درس0
 • دبیران40
يازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه1126
 • فیلم تدریس کامل161
 • پاورپوینت درسی141
 • خلاصه درس0
 • دبیران47
یازدهم انسانى
 • فیلم کوتاه107
 • فیلم تدریس کامل38
 • پاورپوینت درسی174
 • خلاصه درس0
 • دبیران13
دهم رياضى
 • فیلم کوتاه1380
 • فیلم تدریس کامل179
 • پاورپوینت درسی95
 • خلاصه درس0
 • دبیران66
دهم تجربي
 • فیلم کوتاه1321
 • فیلم تدریس کامل190
 • پاورپوینت درسی16
 • خلاصه درس0
 • دبیران55
دهم انسانى
 • فیلم کوتاه455
 • فیلم تدریس کامل106
 • پاورپوینت درسی32
 • خلاصه درس0
 • دبیران24
نهم
 • فیلم کوتاه637
 • فیلم تدریس کامل124
 • پاورپوینت درسی86
 • خلاصه درس0
 • دبیران70
هشتم
 • فیلم کوتاه451
 • فیلم تدریس کامل122
 • پاورپوینت درسی107
 • خلاصه درس0
 • دبیران63
هفتم
 • فیلم کوتاه311
 • فیلم تدریس کامل114
 • پاورپوینت درسی120
 • خلاصه درس0
 • دبیران60
ششم دبستان
 • فیلم کوتاه240
 • فیلم تدریس کامل82
 • پاورپوینت درسی117
 • خلاصه درس0
 • دبیران63
پنجم دبستان
 • فیلم کوتاه195
 • فیلم تدریس کامل107
 • پاورپوینت درسی72
 • خلاصه درس0
 • دبیران34
چهارم دبستان
 • فیلم کوتاه211
 • فیلم تدریس کامل118
 • پاورپوینت درسی85
 • خلاصه درس0
 • دبیران38
سوم دبستان
 • فیلم کوتاه161
 • فیلم تدریس کامل109
 • پاورپوینت درسی118
 • خلاصه درس0
 • دبیران26
دوم دبستان
 • فیلم کوتاه50
 • فیلم تدریس کامل68
 • پاورپوینت درسی82
 • خلاصه درس0
 • دبیران14

جدید ترین و پربازدید ترین فیلم ها

کلاس های آنلاین

عباس اسدی
مجموعه و زیر مجموعه از ریاضی 1 دهم
عباس اسدی
عباس اسدی
توابع صعودی و نزولی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
عباس اسدی
سروش صفا
مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم ) از زیست شناسی3
سروش صفا
سروش صفا
مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول ) از زیست شناسی3
سروش صفا

فیلم های انگلیسی با زیر نویس