18798
فیلم سه دقیقه ای و کوتاه درسی

4082
فیلم تدریس کامل مبحث

2158
پاورپوینت درسی

366
دبیر

فیلم های کتاب درسی

دوازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه335
 • فیلم تدریس کامل82
 • پاورپوینت درسی78
 • خلاصه درس0
 • دبیران15
دوازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه459
 • فیلم تدریس کامل124
 • پاورپوینت درسی121
 • خلاصه درس0
 • دبیران21
دوازدهم انساني
 • فیلم کوتاه133
 • فیلم تدریس کامل30
 • پاورپوینت درسی108
 • خلاصه درس0
 • دبیران10
هنر
 • فیلم کوتاه28
 • فیلم تدریس کامل23
 • پاورپوینت درسی0
 • خلاصه درس0
 • دبیران2
يازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه708
 • فیلم تدریس کامل101
 • پاورپوینت درسی168
 • خلاصه درس0
 • دبیران40
يازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه1127
 • فیلم تدریس کامل156
 • پاورپوینت درسی141
 • خلاصه درس0
 • دبیران46
یازدهم انسانى
 • فیلم کوتاه107
 • فیلم تدریس کامل29
 • پاورپوینت درسی174
 • خلاصه درس0
 • دبیران13
دهم رياضى
 • فیلم کوتاه1327
 • فیلم تدریس کامل153
 • پاورپوینت درسی97
 • خلاصه درس0
 • دبیران54
دهم تجربي
 • فیلم کوتاه1268
 • فیلم تدریس کامل167
 • پاورپوینت درسی16
 • خلاصه درس0
 • دبیران44
دهم انسانى
 • فیلم کوتاه281
 • فیلم تدریس کامل63
 • پاورپوینت درسی32
 • خلاصه درس0
 • دبیران17
نهم
 • فیلم کوتاه637
 • فیلم تدریس کامل124
 • پاورپوینت درسی86
 • خلاصه درس0
 • دبیران70
هشتم
 • فیلم کوتاه451
 • فیلم تدریس کامل122
 • پاورپوینت درسی107
 • خلاصه درس0
 • دبیران63
هفتم
 • فیلم کوتاه311
 • فیلم تدریس کامل114
 • پاورپوینت درسی120
 • خلاصه درس0
 • دبیران60
ششم دبستان
 • فیلم کوتاه240
 • فیلم تدریس کامل82
 • پاورپوینت درسی117
 • خلاصه درس0
 • دبیران63
پنجم دبستان
 • فیلم کوتاه195
 • فیلم تدریس کامل107
 • پاورپوینت درسی72
 • خلاصه درس0
 • دبیران34
چهارم دبستان
 • فیلم کوتاه211
 • فیلم تدریس کامل118
 • پاورپوینت درسی85
 • خلاصه درس0
 • دبیران38
سوم دبستان
 • فیلم کوتاه161
 • فیلم تدریس کامل109
 • پاورپوینت درسی118
 • خلاصه درس0
 • دبیران26
دوم دبستان
 • فیلم کوتاه50
 • فیلم تدریس کامل68
 • پاورپوینت درسی82
 • خلاصه درس0
 • دبیران14

جدید ترین و پربازدید ترین فیلم ها

کلاس های آنلاین

علی هاشمی
آشنایی با مقاطع مخروطی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
علی هاشمی
علی هاشمی
ریشه ی n ام و توان های گویااز ریاضی دوازدهم انسانی
علی هاشمی
علی هاشمی
فصل هفتم - عبارت‏های گویا از ریاضی نهم
علی هاشمی
محمود فخوری
نمایندگان مکتب مشاء(1) از فلسفه‌ی3
محمود فخوری

فیلم های انگلیسی با زیر نویس