18842
فیلم سه دقیقه ای و کوتاه درسی

4109
فیلم تدریس کامل مبحث

2300
پاورپوینت درسی

404
دبیر

فیلم های کتاب درسی

دوازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه345
 • فیلم تدریس کامل82
 • پاورپوینت درسی89
 • خلاصه درس0
 • دبیران16
دوازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه469
 • فیلم تدریس کامل124
 • پاورپوینت درسی128
 • خلاصه درس0
 • دبیران22
دوازدهم انساني
 • فیلم کوتاه171
 • فیلم تدریس کامل53
 • پاورپوینت درسی113
 • خلاصه درس0
 • دبیران12
هنر
 • فیلم کوتاه38
 • فیلم تدریس کامل23
 • پاورپوینت درسی0
 • خلاصه درس0
 • دبیران3
يازدهم رياضي
 • فیلم کوتاه717
 • فیلم تدریس کامل102
 • پاورپوینت درسی172
 • خلاصه درس0
 • دبیران41
يازدهم تجربي
 • فیلم کوتاه1136
 • فیلم تدریس کامل157
 • پاورپوینت درسی147
 • خلاصه درس0
 • دبیران47
يازدهم علوم انسانى
 • فیلم کوتاه116
 • فیلم تدریس کامل30
 • پاورپوینت درسی178
 • خلاصه درس0
 • دبیران14
دهم رياضى
 • فیلم کوتاه1391
 • فیلم تدریس کامل174
 • پاورپوینت درسی100
 • خلاصه درس0
 • دبیران64
دهم تجربي
 • فیلم کوتاه1668
 • فیلم تدریس کامل237
 • پاورپوینت درسی16
 • خلاصه درس0
 • دبیران99
دهم علوم انسانى
 • فیلم کوتاه462
 • فیلم تدریس کامل103
 • پاورپوینت درسی32
 • خلاصه درس0
 • دبیران25
نهم
 • فیلم کوتاه638
 • فیلم تدریس کامل124
 • پاورپوینت درسی94
 • خلاصه درس0
 • دبیران70
هشتم
 • فیلم کوتاه451
 • فیلم تدریس کامل123
 • پاورپوینت درسی110
 • خلاصه درس0
 • دبیران63
هفتم
 • فیلم کوتاه314
 • فیلم تدریس کامل115
 • پاورپوینت درسی158
 • خلاصه درس0
 • دبیران60
ششم دبستان
 • فیلم کوتاه240
 • فیلم تدریس کامل83
 • پاورپوینت درسی117
 • خلاصه درس0
 • دبیران63
پنجم دبستان
 • فیلم کوتاه195
 • فیلم تدریس کامل111
 • پاورپوینت درسی74
 • خلاصه درس0
 • دبیران34
چهارم دبستان
 • فیلم کوتاه211
 • فیلم تدریس کامل122
 • پاورپوینت درسی99
 • خلاصه درس0
 • دبیران38
سوم دبستان
 • فیلم کوتاه161
 • فیلم تدریس کامل109
 • پاورپوینت درسی121
 • خلاصه درس0
 • دبیران26
دوم دبستان
 • فیلم کوتاه50
 • فیلم تدریس کامل68
 • پاورپوینت درسی85
 • خلاصه درس0
 • دبیران14

جدید ترین و پربازدید ترین فیلم ها

کلاس های آنلاین

علی هاشمی
آشنایی با مقاطع مخروطی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
علی هاشمی
علی هاشمی
ریشه ی n ام و توان های گویااز ریاضی دوازدهم انسانی
علی هاشمی
علی هاشمی
فصل هفتم - عبارت‏های گویا از ریاضی نهم
علی هاشمی
محمود فخوری
نمایندگان مکتب مشاء(1) از فلسفه‌ی3
محمود فخوری

فیلم های انگلیسی با زیر نویس